بایگانی “روزنامه”

روزنامه پول به مرخص رفت یا به مرخصی اش بردند !؟

جمعه, ۲۸ خرداد, ۱۳۸۹

   تنها روزنامه‌ی کشور که دارای یک صفحه کامل محیط زیستی در سه روز از هفته بود، ظاهرا” بنابر تصمیم شورای سیاستگذاری آن روزنامه موقتا” به مرخصی رفته است و آن شورا اظهار امیدواری کرده است که هر چه زودتر انتشار پول به روال عادی برگردد!

   پول که در نخستین شماره مجازی‌اش با «ته کشیدن سفره های آب زیرزمینی» رونمایی شده بود مهلت پیدا نکرد در آخرین صفحه اش به «برنامه های روز مقابله با بیابان زایی و کاهش اثرات خشکسالی» بپردازد!

   امید اینکه تصمیم شورای سیاستگذاری تنها دلیل وقفه در انتشار روزنامه باشد و بهانه تنوع بخشی و بازنگری، سبب ارتقای کیفی صفحه کامل محیط زیستی این روزنامه شود و به زودی شاهد انتشارش باشیم و این محرومیت خوانندگان محیط زیستی به درازا نکشد!